Понеділок, 17.06.2019, 18:40

English
without problems

Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Рейтинг meta.ua Счетчик PR-CY.Rank
Comments: 2
Photo: 33
Downloads: 2
Publisher: 13
Guestbook: 21

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Проектні технології

ЗМІСТ РОБОТИ

Учитель – це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських.

Б. Патон

Актуальність теми досвіду

Розвиток педагогічної науки призводить до пошуку нових методів і технологій навчання. В останні десятиріччя в навчанні мовленнєвої діяльності з’явилася тенденція, яку визнали перспективною, — посилення комунікативної спрямованості навчального процесу.

Європейським суспільством визнана необхідність формування багатомовної особистості. Оскільки Україна є частиною європейського простору, то це передбачає чисельні контакти з носіями інших мов. Саме тому формування комунікативної компетенції має особливу актуальність.

Сучасні технології, програми та підручники ставлять перед собою набагато ширшу мету, ніж просто навчання дитини розумінню та володінню мовою та всіма її аспектами. Вона полягає у розширенні світогляду громадян України, як громадян єдиної Європи, умінні мислити по-новому, вміти робити узагальнення та висновки, аналізувати.

Повсякчас ми стаємо свідками нових досягнень у різних галузях науки і культури. Кожне наступне покоління стикається з необхідністю опанування все більшого об'єму знань. Відомо, що найкраще інформація сприймається через групові форми роботи. Але переважна більшість аудиторій ніяк не може відійти від традиційного пасивно-репродуктивного стилю, позбутися його основного недоліку - мимовільного переходу до індивідуальної роботи вчителя з учнями замість того, щоб працювати з усім класом.

Сьогодні нагальними стали активні форми навчальної діяльності на уроці, за допомогою яких могли б розкритися резервні можливості особистості й колективу, подолалися би психологічні бар'єри, загальмованість та закомплексованість учнів. Якщо говорити про шкільний вік, то саме вік молодших школярів є найсприятливішим для розвитку дітей, їх здібностей до творчості. У цей період активно розвивається уява, фантазія, мислення, помітно проявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати події, вчинки людей. У процесі навчально-пізнавальної діяльності через розвиток умінь формуються здібності учнів. І педагогічна майстерність полягає в тому, щоб відчути внутрішній світ школяра, зрозуміти унікальність дитини, допомогти їй розкритися. Секрет успішного процесу навчання полягає у творчій співпраці з учнями, яка найяскравіше розкривається в застосуванні проектних технологій на уроках англійської мови.

Новим орієнтиром шкіл як у різних країнах світу, так і в Україні став компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти. Молода людина повинна бути готовою після закінчення школи змінюватися й пристосовуватися до нових потреб життя, активно діяти й швидко приймати рішення, що можливо за умови сформованості в молоді певних груп компетенцій, зокрема, мовленнєвої компетенції – здатності користуватися мовою залежно від конкретної ситуації, якої вони набувають у процесі навчання за комунікативним методом. Розвиток комунікативності можливий тільки через вирішення реальних завдань на уроці, що викликають в учнів задоволення й упевненість в собі, бажання говорити англійською.

У сучасному процесі навчання іноземних мов провідне положення посідають проектні технології, які в рамках комунікативно-орієнтованого підходу мають на меті:

- створити атмосферу навчання, у якій учень почуває себе комфортно і вільно;

- стимулювати інтереси того, хто навчається, пробудити в нього бажання практично використовувати іноземну мову, а також потребу в навчанні, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліни;

- активізувати діяльність учня і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими учнями, як учасниками комунікативного навчального процесу;

- створювати ситуації, у яких вчитель не є центральною фігурою;

- завдяки використанню інтерактивних прийомів переконати учнів, що вивчення і оволодіння іноземною мовою значною мірою пов'язано з його особистістю і інтересами;

- сформувати в учня уміння працювати над мовою самостійно й творчо, вступати у взаємодію з іншими учнями;

- передбачити використання різних форм роботи учнів на уроці: індивідуальних, групових, парних, колективних, які повною мірою стимулюють творчість при зміні ролі учня – то він навчає, то його навчають (він і вчитель, і учень водночас).

Сьогодні особливої уваги набуває застосування сучасних проектних технологій навчання як засобів забезпечення якісного комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного й мовного розвитку учнів на шляху досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у навчальних закладах України.

Виконанню цього призначення покликані сприяти наступні характеристики технологій навчання:

- результативність (високий рівень досягнення кожним учнем поставленої мети);

- економічність (засвоєння за одиницю часу достатньо великого обсягу навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння ним);

- ергономічність (навчання в атмосфері співпраці, позитивного емоційного мікроклімату, за відсутністю перевантаження і перевтоми);

- висока вмотивованість у вивченні предмета, що має сприяти підвищенню інтересу до занять, вдосконаленню найкращих особистісних якостей учня з метою розкриття його резервних можливостей.

І тому актуальним завданням методичної науки в сучасних умовах є вибір і опрацювання таких педагогічних технологій, які могли б не тільки забезпечити ефективне вмотивоване засвоєння предметних знань, але й сприяли б формуванню в учнів навичок самостійного здобуття знань, активізації комунікативної, пізнавальної і творчої діяльності школярів. Ефективними, з цієї точки зору, є проектні технології як один зі способів підвищення компетенцій (комунікативної, інформаційної, соціальної продуктивної та ін.) особистості під час вивчення англійської мови.

Отже, аналіз стану обраної теми засвідчує її актуальність і зумовлює мету цього дослідження – уточнити й обґрунтувати на матеріалі англійської мови особливості застосування проектних технологій у школі, визначити їх вплив на підвищення якості організації навчально-виховного процесу з цього предмету і на формування учнів як активних суб’єктів процесу навчання.

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови у школі.

Предметом дослідження є застосування проектних технологій під час навчання англійської мови.

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 є російськомовним навчальним закладом, однак вже з першого класу учні вивчають одразу ж три мови: українську (національну), російську (мову побутового спілкування східних регіонів України) і англійську (мову міжнародного спілкування). Саме тому ми можемо стверджувати, що у нас створено багатомовне, полікультурне середовище, у якому ми виховуємо в дітей толерантне ставлення до мови, традицій, звичаїв, культури різних країн та народів, що є одним із завдань Концепції національно-патріотичного виховання. З п’ятого класу в ліцеї реалізується система допрофільного навчання, одним із напрямків якого є поглиблене вивчення іноземної мови. Першочерговим завданням для вчителів іноземної мови, що викладають у початкових класах, є виявлення мотивованих та обдарованих дітей та подальший розвиток їх здібностей, формування позитивного освітнього простору, що забезпечить розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, яка готова до компетентного вибору життєвого шляху.

Теоретичне обґрунтування

Поняття «проективність» було засновано Королівським коледжем мистецтв у Великій Британії. Воно пов'язане з практичною культурою, в якій реалізується мистецтво планування, творчості, виконання та оформлення.

Автором методу проектів вважається американський філософ і педагог Джон Дьюі, а основним розробником - Том Хатчінсон. Перші проекти, які виникли ще в 20-ті роки XX ст., мали на меті залучення учнів до реальної трудової діяльності на виробництві і в сільському господарстві та мали комплексний характер. Вони мали назву «the methods of problems». Нове народження методу проектів як альтернативного класно-урочній системі відбулося в 60-70 роки. На сьогодні він досить широко використовується у навчанні, у тому числі й іноземним мовам.

Культура проектування сьогодні входить у багато галузей загальноосвітньої практики у вигляді проектних методик навчання. Питання організації навчання за проектними технологіями розглянуті в роботах вітчизняних і закордонних учених (Д. Дьюї, У.Х. Кілпатрик, Л.Е. Лєвін, С.Т. Шацький). На сучасному етапі варіанти використання проектних технологій розглянуто в працях В.В. Гузєєва, Є.С. Полат, Г.К. Селєвка й ін. Як самостійна система навчання й спосіб пізнання учнями соціуму ці технології представлені у працях П.С. Лєрнера, Дж. Піта, М.Б. Павлової, М.І. Гурєвича, В.Д. Симоненка, І.О. Сасової, М.Б. Романовської, О.О. Фураєвої та ін. Аналіз розвитку проектної технології в Україні наприкінці XX – початку XXI століть та вивчення основних поглядів таких дослідників, як С. Кагарова, Н. Попова, С. Тюрберга, Н. Трояновського та інших, дозволяють визначити проектну діяльність як засіб розвитку особистості учня.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури показує, що значна кількість досліджень присвячена використанню проектних технологій під час вивчення іноземних мов (Н.О. Абишева, Т.В. Березіна, Є.С. Полат).

У викладанні англійської мови проектні технології особливо стали використовуватися в кінці 80-х років XX століття. Починаючи з цього часу, провідні видавництва США і Європи випускають методичні посібники з використання проектів у викладанні англійської мови. У вітчизняній практиці проектні технології стали активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття і зараз набувають все більшого поширення.

Зростання популярності методу проектів у різних країнах веде до збільшення кількості різних підходів до тлумачення його сутності.

Отже, проект - це сукупність певних ідей, документів, текстів для створення реального об'єкта, створення різного роду теоретичного продукту. Це робота, що самостійно планується й реалізується школярами.

О.М. Гайнова визначає проект як «вид навчальної діяльності, в якій задіяні досвід, уява, знання та величезне бажання поділитися ними з іншими».

Найбільш повне тлумачення навчального проекту дає Н.Савченко: «Навчальний проект - це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів, які мають спільну мету, застосовують однакові засоби і методи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального результату, потрібного для розв'язання певної вагомої проблеми».

Метод проектів - це насамперед педагогічні технології в процесі навчання, які містять сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Він завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, колективну, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Результати виконаних проектів мають бути „відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, а якщо практична,- конкретний результат, готовий до впровадження. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, їх критичного мислення, умінь самостійно контролювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

Мета проектних технологій - розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, формування навичок мислення високого рівня на уроках англійської мови.

Провідна ідея досвіду

Головною метою навчання англійської мови є комунікація. Навчальний проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з метою отримання освітньої продукції за певний проміжок часу (за А. Хуторським); це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, яка має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення спільного результату з розв’язання певної проблеми, яка має значущість для учасників проекту (за М. Бухаркіною).

Проектні технології на сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набувають популярності, модифікуються, пристосовуються до сучасних умов функціонування школи, узгоджуються з новими завданнями освіти. «Я знаю, для чого мені треба все, що я пізнаю, і де та як я можу ці знання застосувати», а – це основна теза сучасного розуміння проектних технологій. Уміння користуватися ними – показник професійної майстерності вчителя, прогресивності методики навчання, розвитку, виховання та соціалізації учнів.

Практична значущість досвіду

Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті – це інструмент, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал, підвищуючи інтерес до вивчення англійської мови.

У чому сила проектних технологій? У тому, що це метод поєднання теорії з практикою, він пов’язує всю нашу навчальну і виховну роботу з життям, надає більшої життєвості всій нашій роботі.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання проектних технологій сприяє ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

створення позитивного освітньо-виховного простору уроку англійської мови;

задоволення вікових потреб дітей;

створення оптимальних умов з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;

врахування індивідуальних особливостей та потреб дітей;

підвищення мотивації до навчання та зростання пізнавальної активності;

сприяння психологічному розвантаженню учнів на уроці;

створення передумов для мовленнєвого спілкування;

забезпечення природної необхідності у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;

розвиток логічного мислення та почуття мови;

тренування учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;

інтенсифікація навчання;

звільнення від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель».

Методика викладання

Проекти, що призначені для вивчення англійської мови, володіють як загальними для всіх проектів рисами, так і відмінними особливостями, серед яких головними є такі:

· використання англійської мови в ситуаціях, максимально близьких до умов реального спілкування;

· акцент на самостійній роботі учнів (індивідуальній і груповій);

· вибір теми, яка викликає найбільший інтерес в учнів;

· відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовність роботи відповідно до теми і мети проекту;

· наочна презентація проекту.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна запропонувати таку класифікацію проектів:

Проектна діяльність учнів дозволяє їм виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює загальний світогляд, підвищує рівень практичного володіння англійською мовою, формує навички самостійної діяльності. Також це ідеальна форма роботи в класі, учні якого володіють різними здібностями. Так, одні учні більш схильні до живопису або музики, інші - до вивчення мови. Тож в процесі роботи над проектом учні обмінюються своїми знаннями, взаємодоповнюють роботу один одного.На практиці найчастіше мають справу зі змішаними проектами. Розробляючи проект, треба знати основні його ознаки й риси. Реалізація проектних технологій на практиці веде до зміни ролі вчителя: він уже перестає бути джерелом знань для учнів і перетворюється на організатора пізнавальної діяльності школярів на уроках англійської мови.

Зміст кожного проекту співвідноситься з рівнем розвитку школяра та його початковими знаннями і навичками стосовно даної проблеми, розробляється чітка схема всього навчального циклу, опис дій та послідовність виконання операцій.

Найперспективнішими видами проектної діяльності, з огляду на її потенціальні психолого-педагогічні можливості, є колективні міжпредметні проекти, що не тільки виступають як інтегруючий фактор сучасної освіти, не тільки систематизують знання, а й забезпечують максимальне його наближення до реальних потреб життя, творчої самореалізації.

Способи виконання і представлення проекту можуть бути різними. Проекти, які виконуються на Web-сторінках, можуть бути представлені у вигляді схем, діаграм, колажів, малюнків, зведених таблиць, папок з фотографіями тощо.

Існують певні вимоги до використання методу проектів:

наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим проблемам учнів;

дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;

практична, теоретична, пізнавальна значущість передчування результатів;

самостійна діяльність учнів;

визначення кінцевої мети проекту;

визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом;

структурування змістовної частини проекту;

використання дослідницьких методів: визначення проблеми завдань дослідження, які випливають з висунення гіпотези, їх розв'язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, корегування, висновки;

результати проектів мають бути оформлені певним чином: відеофільм, альбом, комп'ютерна газета, Web-сторінка тощо.

Робота над проектом здійснюється у декілька етапів.

Перший етап - розробка науково-методичного супроводу. Він передбачає розробку вчителем плану проектної роботи й підбір системи комунікативних вправ, що забезпечують її мовленнєвий рівень, вільне володіння учнями активною лексикою і граматикою англійської мови в межах навчальної теми, перед тим як переходити до обговорення проблемних питань. Вчитель повинен розкрити ситуацію так, щоб учні найбільш самостійно могли її вирішити. Наступний крок – колективне обговорення теми й мети проекту, шляхів розв'язання проблемної ситуації, визначення учасників і партнерів проектів, джерел інформації.

Другий етап – власне проектування. Це підготовчий етап, що забезпечує мовні та мовленнєві вміння школярів. Паралельно проводиться поетапна робота над проектом, яка розвиває здатність знати, що саме ви знаєте, що вам потрібно знати, та як ви можете поділитися цими знаннями з іншими.

Учні формують творчі групи, розподіляють обов'язки між учасниками проекту. Адже саме за такої організації учнів, як вважає Т. Hutchinson, робота над проектом буде найбільш ефективною. Через наявність моменту конкуренції в даному виді роботи, школярі повинні презентувати свій матеріал якомога яскравіше, щоб викликати інтерес у слухацької аудиторії.

Доповіді подаються на розгляд за допомогою засобів мультимедійного комплексу. Основною одиницею електронної презентації є слайд подачі інформації, на якому учні розміщують типові комп'ютерні об'єкти: малюнок, текст, фото.

Третій етап - це заключний етап (зазвичай спарений урок іноземної мови). Кожна група захищає перед класом свій проект відповідно до попередньо обговореного плану, а потім відповідає на запитання представників інших груп за змістом презентованого матеріалу.

Послідовність виконання проекту:

У ході колективного обговорення обирається найкращий проект. Оцінка проекту проводиться за різними критеріями: «найсміливіший проект», «найвитонченіший проект», «найаргументованіший проект» тощо.Щоб мати повну картину стосовно виконання навчального плану, розробляються різні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Для цього вчитель готує контрольні запитання, тести, анкети, тематичне оцінювання. Саме оцінювання може здійснюватися як учителем, так і учнями, або групами учнів, що дає змогу підійти до цього питання як демократично, так і педагогічно.

Учитель добирає свої параметри оцінювання проекту. Ними можуть бути:

· значущість і актуальність проблеми;

· коректність методів дослідження й обробки даних;

· активність кожного учасника;

· колективний характер рішень;

· характер спілкування, взаємодопомоги;

· залучення знань з інших предметів;

· уміння аргументувати свої висновки;

· естетика оформлення результатів;

· уміння відповідати на запитання опонентів;

· лаконічність й аргументованість кожного висновку;

· форма презентації проекту (успішна презентація результатів проекту може підштовхнути до подальшого розв’язання проблеми).

Ще одним засобом оцінювання роботи учнів, який відноситься до розряду «нетрадиційних», є оцінювання у вигляді бонусів, що дозволяє виділяти особливу старанність, працьовитість, наполегливість, добросовісність учнів у роботі як на уроці, так і вдома.

Опановуючи культуру проектування, школяр привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи, висловлювати і відстоювати свою точку зору, наводячи при цьому переконливі аргументи, а також удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співробітництва.

Слід відзначити, що при такій формі роботи поряд з перевагами існують також і певні труднощі, які обумовлені такими факторами: недостатній рівень мовної підготовки в окремих групах на уроках англійської мови; недостатня кількість часу (згідно з навчальним планом на вивчення кожного розділу відводиться в середньому три тижні, тобто 10 уроків); незвичність цієї форми роботи; недостатня підготовка вчителя до проектної діяльності; низька мотивація до даного виду роботи; складність залучення слабких учнів до активної дискусії; ризик трансформації дискусії у суперечку між окремими учнями. Саме тому однією з умов успішної реалізації завдань перед сучасною освітою є належне науково-методичне та організаційно-педагогічне забезпечення всіх аспектів педагогічного процесу. Від ретельності підготовки вчителя багато в чому залежить кінцевий результат уроку. Він повинен порадити учню, якими інформаційними джерелами можна скористатися, і під час розробки проекту має не просто виправляти помилки, а й бути свого роду консультантом, тобто співпрацювати з учнями. Можна говорити про фасилітативну, підтримуючу роль учителя, який допомагає правильно спрямувати роботу, охопити всі аспекти навчальної теми, подолати труднощі.

Якщо вчитель вирішив застосувати при вивченні якого-небудь розділу метод проектів, він повинен усе ретельно продумати, розробити, прорахувати. У проектній діяльності на уроках англійської мови докорінно змінюються відносини «вчитель – учень»:

§ учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;

§ учень відкриває нові знання – учитель рекомендує нові джерела знань;

§ учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність;

§ учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору;

§ учень активний – учитель створює умови для розвитку активності;

§ учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер;

§ учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити здобуті результати і виявити способи вдосконалення діяльності.

Метод проектів дозволяє реалізувати особистісно орієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи до навчання, створити індивідуальну траєкторію вивчення теми для кожного учня з урахуванням його вікових, інтелектуальних та психологічних особливостей. Великої ваги під час реалізації проекту набуває дистанційне навчання, організоване на он-лайн ресурсі (Інтернет-сайті або блозі) вчителя, застосування технології «перевернутий клас», коли певний навчальний матеріал опановується за допомогою відеолекцій, майстер-класів, мультимедійних презентацій учителя.

Слід зазначити, що однією з цілей організації проектної діяльності учнів є, крім досягнення певного конкретного результату, використання іноземної мови на всіх етапах виконання проекту як на уроці, так і під час самостійної позаурочної роботи. Тому завданням вчителя є організація роботи учнів таким чином, щоб спонукати їх до спілкування іноземною мовою навіть у позаурочний час.

На сьогодні існують декілька національних, регіональних та міжнародних програм, які запроваджують використання нових інформаційних технологій для створення різноманітних проектів, в яких беруть участь учні та вчителі англійської мови. Це такі програми як EuroSchoolNet, GLOBE. Цікавим є досвід застосування проектного методу з використанням комп’ютерних телекомунікацій у програмі IEARN (International Educational And Resource Network).

Перш ніж приступити до певного проекту, якщо вже є ідея, необхідно визначитися з його соціальною, культурною, економічною значущістю. Можливо, намічена ідея може бути усвідомлена тільки тоді, коли буде розглянута в певній системі знань. Можливо, вона «потягне» за собою цілу низку взаємопов'язаних проектів, що складають єдину тему, яку потрібно розглядати і вивчати послідовно, проект за проектом, усе глибше занурюючись у неї, розглядаючи різні її аспекти, але це не повинно зупиняти вчителя. Він може розробити цілу програму дослідницьких проектів не на один, а на декілька років. Така довготривала робота над взаємопов’язаними за змістом проектами буде сприяти формуванню предметних та життєвих компетенцій, розвитку пізнавальної діяльності, критичного мислення та креативності, створювати умови для саморозвитку особистості.

Отже, проектні технології на уроках англійської мови сприяють забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дитини, учить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватись. Він орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до розв’язання певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Компонентами змісту навчання іноземної мови на основі проектної методики є такі: лінгвістичний, соціокультурний, когнітивний та особистісний.

Проектні технології як компонент шкільної педагогічної системи характеризуються багатоаспектністю. Вони мають власний зміст, структуру та функції. Структурні елементи методу проектів взаємопов'язані між собою і впливають один на одного, тим самим виконуючи одну із головних функцій даного методу – формування мовленнєвої компетенції учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка. // Иностранные языки в школе.– 2003.– №3.– С.38-42.

2. Иванова Л. Проектирование в обучении: дидактические принципы // Учитель, 2004.– №6.

3. Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Сучасні шкільні технології.– Ч.2.– К., 2004.

4. Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования // Педагогика, 2000.– №4.

5. Нехорошева А.В. Из опыта работы по проектной методике. // Иностранные языки в школе.– 2002.– №1.– С.18-22.

6. Гальскова И.Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителей / Н.Д. Гальскова.– М. : АРКТИ, 2003.– 190с.

7. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение // Методист. – 2004.– №4.

8. Пожидаєва О.Г. Розвиток комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови / Пожидаєва Олена Геннадіївна // Учительский журнал он-лайн [Електронний ресурс].— Умови доступу: http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/anglijskij/2504-rozvytok-komunikatyvnykh-kompetentsii-molodshykh-shkoliariv-na-urokakh-anhliiskoi-movy2.

9. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе.– 2000.– №3.– С.3-9.

10. Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование: [Учеб. пособие] / В.Е. Радионов.– СПб.: Питер-СПбГТУ, 1996.– 256с.

11. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.– Т.III– 2006.– 816с. – (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).

12. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.– М.: Арктик, 2006.

13. Теслина О.В. Проектные формы на уроке английского языка // Иностранные языки в школе.– 2002.– №3.– С.41-46.

14. Туркина Н.В. Работа над проектом при обучении английскому языку // Иностранные языки в школе.– 2002.– №3.– С.46-48.

15. David Nunan. Language Teaching Methodology.– Wiltshire: Redwood Books, 1999.

16. Diana L. Fried – Booth. Project Work.– Oxford: OUP, 1987.

17. Simon Haines. Projects.– Edinburgh: Nelson, 1989.

 

Опис інноваційної розробки: http://deg.at.ua/index/naukova_dijalnist/0-28